Általános szerződési feltételek

TANFOLYAMRA JELENTKEZÉS ESETÉN IRÁNYADÓ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Lancz Judit Egyéni Vállalkozó által szervezett és elsősorban a https://www.lanczjudit.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), valamint a Facebook-on keresztül meghirdetett tanfolyamokra (a továbbiakban együtt: „Tanfolyam”) történő jelentkezésekre és a Tanfolyamokon történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Tanfolyamra jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Lancz Judit Egyéni Vállalkozó és a Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Tanfolyamra történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Tanfolyamra nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1 Lancz Judit Egyéni Vállalkozó, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltatató) adatai:

Név: Lancz Judit Egyéni Vállalkozó

Cím: 1213 Budapest, Festő utca 30.

Adószám: 68534525-1-43

Központi telefonszám:+36/30 485-5826hétköznapokon 8-18 óra között üzenet hagyható
E-mail: judit@bevachip.hu

 

A Weboldal üzemeltetője az  Kft, Rackhost Zrt.

Cím:6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Adószám:25333572-2-06

Cégjegyzékszám:06-10-000489

Azonban a Weboldalat a Szolgáltató, mint információmegosztó és kapcsolattartási oldalt jogosult használni a Tanfolyamokkal, valamint az általa nyújtott SVT tanácsadási tevékenységgel kapcsolatban.

1.2   A jelen ÁSZF a Tanfolyamokra történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Felek jogait és kötelezettségeit.

1.3   A Szolgáltató kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között, abban az esetben a Felek elfogadják az e-mail, facebook üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az e-mailen, facebook-n történő együttműködés, így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail, facebook útján történő levelezés.

1.4 A Tanfolyamokra elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében csatolt „Jelentkezési Lap” kitöltésével és Szolgáltató részére történő megküldésével.

1.5 A Felek között a Tanfolyamon történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a Jelentkezési Lap, annak Szolgáltató által e-mailben történő visszaigazolása, valamint a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató az általa a Jelentkező rendelkezésére bocsátott Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott ideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.6 A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Jelentkezési Lapon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására a tanfolyam kezdési időpontja előtt 3 nappal van lehetőség.

1.7 A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

2. Részvétel feltételei

2.1 A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett Tanfolyamokkal kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon, facebook oldalon illetve a Szolgáltató weboldalán vagy az általa megküldött ismertetőben érheti el. Amennyiben a Jelentkezőnek bármely Tanfolyammal kapcsolatban több információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval a judit@bevachip.hu e-mail címen.

2.2 Lehetőség van a Tanfolyam online módon történő elvégzésére is a Skype alkalmazás igénybevételével. A Skype-on keresztül történő részvétel feltételeit a Szolgáltató által megküldött ismertető tartalmazza.

2.3   Az egyes Tanfolyamokon történő részvételért fizetendő díj a Weboldalon illetve a Szolgáltató által megküldött tájékoztatóban kerül feltüntetésre, amely magában foglalja az általános forgalmi adót.

2.4 A Tanfolyamok részvételi díja változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel illetve a Szolgáltató erre vonatkozó tájékoztatójának megküldésével egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Tanfolyamok részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amely a jelentkezés elküldésekor a Weboldalon található, vagy amelyről a Szolgáltató tájékoztatta.

2.5   Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a Tanfolyamon történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Tanfolyamon, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

2.6 Az e-mailen, facebook-n keresztül elküldött jelentkezést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Jelentkezési Lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot (4 fő).

3. Jelentkezés menete

3.1 A Jelentkező a Szolgáltatónak telefonon, facebook-n vagy e-mailen tudja jelezni a Tanfolyamon történő részvételi szándékát. A Szolgáltató e megkeresést követően a jelentkező e-mail címére, facebook üzenetben megküldi a Jelentkezési Lapot, jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót.

3.2 A Jelentkező a Jelentkezési Lap Szolgáltató megadott elérhetőségeire történő visszaküldésével jelentkezhet a Tanfolyamra. A Jelentkezési Lap kitöltésekor a Jelentkezőnek ki kell választania a meghirdetett tanfolyami időpontok közül azt, amelyen részt kíván venni és meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, fizetési mód, hozzájáruló nyilatkozatok, valamint megadhatja a következő adatokat: telefonszám, Skype azonosító.

3.3 A Jelentkező a Jelentkezési Lap elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató valamennyi rendelkezését. A Jelentkezési Lap e-mailen történő elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.4 A Szolgáltató a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban, szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a Szolgáltató felé a judit@bevachip.hu e-mail címen. A Jelentkezőnek a Tanfolyam részvételi díját a visszaigazolásban írt határidőn belül kell megfizetnie az ott található számlaszámra történő átutalással vagy készpénzben a Tanfolyam megkezdése előtt. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Tanfolyamon történő részvételre. Ha a Jelentkező a visszaigazolásban írt fizetési határidőn belül a Tanfolyam részvételi díját nem fizeti meg, és nem jelzi készpénzes fizetési szándékát, úgy ezt a Szolgáltató a Jelentkező szerződéstől történő elállásának tekinti. A részvételi díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, illetve készpénzes fizetés választása esetén a Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről elektronikus úton visszaigazolást kap.

4. Fizetési feltételek

A Jelentkező a részvételi díjat a Szolgáltató jelentkezési visszaigazolásban írt, Erste Bank-nál vezetett 11600006-54203700-06817713 számú bankszámlaszámára történő átutalással az e-mail elküldését követő 3 (három) napon belül, vagy készpénzes fizetés választása esetén a Tanfolyam megkezdése előtt készpénzben egyenlítheti ki. A részvételi díj megfizetésének időpontja banki átutalás esetén az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

5. A Felek jogai és kötelezettségei

5.1 Jelentkező jogai és kötelezettségei. A Jelentkezőek jogában áll a Tanfolyamon részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Tanfolyam anyagait a Jelentkező nem veheti vagy adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

5.2 A Jelentkezőnek a Tanfolyam elvégzését követően ki kell tölteni a jelen ÁSZF 2. számú mellékleteként csatolt „Adatlapot”, amelyet a Szolgáltató továbbít a Spiritual Response Association felé a Tanfolyam elvégzését tanúsító oklevél kiállítása érdekében.

5.3 A Tanfolyamon résztvevő Jelentkező személyét lehetőség van a Tanfolyamot megelőző napig e-mailen módosítani akár a befizetés megérkezése után is.

5.4 A Tanfolyamon a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Tanfolyamon való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Szolgáltató a Tanfolyam részvételi díját nem téríti vissza.

5.5 A Tanfolyamon résztvevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Tanfolyam többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

5.6 Szolgáltató jogai és kötelezettségei. A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén a Szolgáltató abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Tanfolyam napja előtt minimum 3 nappal a Jelentkező e-mailen jelzi. A Tanfolyam napja előtti 3 napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.

5.7 A Jelentkező által kiválasztott időpont módosítására a Jelentkező a Tanfolyam napja előtt minimum 3 nappal jogosult.

5.8 A Szolgáltató megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Tanfolyamot megelőző napon még nem érkezett meg a Szolgáltató bankszámlájára átutalásos fizetés választása esetén, illetve aki a Tanfolyam előtt a részvételi díjat készpénzben nem teljesíti.

5.9 A Szolgáltatónak jogában áll a Tanfolyamot törölni, amennyiben a Jelentkezők száma nem éri el a minimális, 4 fős létszámot, vagy ha az oktató a Tanfolyam megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a Jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Tanfolyam elmaradásáról és a Tanfolyamra Jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül, vagy a Jelentkező jogosult részvételi díját másik időpontban tartandó Tanfolyamon történő részvételre felhasználni.

5.10 A Szolgáltató jogosult a Tanfolyamon résztvevő Jelentkezőt a Tanfolyamon való részvételből kizárni, amennyiben magatartása a Tanfolyamot, az oktatót vagy a Tanfolyam többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Tanfolyamot. A Tanfolyamból az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Tanfolyam díja nem jár vissza.

6. Kellékszavatosság

6.1 A Jelentkező a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Jelentkező kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

6.2 A Jelentkező – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  • Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  • A Jelentkező a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jelentkező viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

6.3 A Jelentkező köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Jelentkező a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

6.4 Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Jelentkező 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

6.5 A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Jelentkező igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Jelentkező köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7. Felmondási jog

7.1 A fogyasztónak minősülő Jelentkező a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Jelentkező a felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 1.1 pont alatti elérhetőséget valamelyikén. A Jelentkező határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

7.2 Ha a fogyasztónak minősülő Jelentkező felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Jelentkező által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Jelentkező más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Jelentkezőt semmilyen többletköltség nem terheli.

8. Szerzői jog

8.1 A Tanfolyamok keretében kiadott, a Jelentkező részére átadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Spiritual Response Association. A Spiritual Response Association a Szellemi alkotás oktatási célú felhasználására jogot engedett a Szolgáltató tulajdonosa és képviselője, Lancz Judit részére. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató illetve Lancz Judit minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.

8.2 A Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti vagy adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

8.3 A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

8.4 A Szolgáltató a jelen 8. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

9. Panaszkezelés és jogorvoslat

9.1 Panaszkezelés

9.1.1 A Jelentkező Weboldallal, Tanfolyamokkal, elküldött jelentkezéssel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Szolgáltatóhoz fordulhat az ÁSZF 1.1 pontjában foglalt elérhetőségeken.

9.1.2 A Jelentkező a Weboldallal, Tanfolyamokkal, elküldött jelentkezéssel kapcsolatos kifogásait az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken írásban terjesztheti elő. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Jelentkező a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Jelentkezőt.

9.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Jelentkező között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a jogvita rendezésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére.

9.2.1 Bírósági eljárás kezdeményezése. A Jelentkező jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

9.2.2 Panasztétel a járási hivatalnál. A Jelentkezők panaszaikkal elsősorban a lakóhelyük szerinti illetékes járási hivatal kormányablakaiba személyesen,  postai úton vagy e-mailben fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: http://jarasinfo.gov.hu/.

9.2.3 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése. A Jelentkezők panaszaikkal békéltető testülethez (a továbbiakban: Békéltető Testület) fordulhatnak. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei az alábbiak:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Jelentkező igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően. Nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Szolgáltató székhelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

9.2.4 Online vitarendezés. A leírtakon felül a Szolgáltató tájékoztatja a Jelentkezőket, hogy az Európai Parlament és Tanács  fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot annak érdekében, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

10. Hatálybalépés

10.1 A Jelentkező a Jelentkezés Lap elküldésével kifejezetten elfogadja az ÁSZF-et, amely egyben a hatálybalépés és a Tanfolyamon való részvétel előfeltétele.

10.2 A Jelentkező az ÁSZF elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy az ÁSZF feltételeit a Szolgáltató jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal a Szolgáltató Weboldalán nyilvánosságra hozza, továbbá a Jelentkezők részére erről a jelentkezés során megadott e-mail címre tájékoztatást küldeni, kivéve, ha a módosítás a Tanfolyam igénybevételére vonatkozó lényeges feltételeket nem érinti.

10.3 A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben beállt változások, így különösen a Tanfolyami szolgáltatás fejlesztése iránti piaci igények, a Tanfolyami szolgáltatásra, vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai vagy a jogszabályoknak való megfelelés ezt indokolják. Amennyiben a Jelentkező az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően a Tanfolyamra jelentkezik, az egyben az ÁSZF módosítás Jelentkező részéről történő elfogadását is jelenti.

10.4 Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban, de legkorábban a nyilvánosságra hozatalt követő 8. (nyolcadik) napon lép hatályba, kivéve, ha a módosítás a Tanfolyami szolgáltatásra vonatkozó lényeges feltételeket nem érinti, ebben az esetben az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban lép hatályba. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Jelentkezőre, valamint a Szolgáltatóra.

11. Vegyes és záró rendelkezések

11.1 A Tanfolyamra történő jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet, valamint az e-mail működése technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.2 A Szolgáltató a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

  • ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be;
  • a Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

11.3 Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2019. január 11.

 

 

  1. számú melléklet

 

Jelentkezési lap [_______] Tanfolyamra

Név*: ______________

E-mail cím*: ______________

Telefon:  ______________

Skype azonosító:  ______________

Számlázási név*:  ______________

Számlázási cím*:  ______________

Képzések időpontja*:  ______________

Fizetési mód* □ készpénz    □ átutalás

Hozzájárulok ahhoz, hogy a telefonszámomat és a Skype azonosítómat a Szolgáltató kapcsolattartás és a tanfolyam Skype-on keresztül történő igénybevétele céljából kezelje.

□ igen □ nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató részemre e-mailben tájékoztató jellegű, ún. hírleveleket küldjön.*

□ igen □ nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek mellékleteként csatolt Adatlapon megadott személyes adataimat a tanfolyamon történő részvétel igazolására és ennek alapján az oklevél kiállítása céljából továbbítsa a Spiritual Response Association (2909 Pacific Avenue SE Olympia, WA 98501-2040, USA) részére.*

□ igen □ nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Spiritual Response Association (2909 Pacific Avenue SE Olympia, WA 98501-2040, USA) részemre e-mailben tájékoztató jellegű, ún. hírleveleket küldjön. Tudomásul veszem, hogy a hírlevél szolgáltatást a feliratkozástól számított első három hónapban ingyenesen, utána térítés ellenében tudom igénybe venni. *

□ igen □ nem

Tudomásul veszem, hogy bármely hozzájárulásomat bármikor, indoklás nélkül jogosult vagyok visszavonni, jogaimmal a következő elérhetőségre küldött nyilatkozattal élhetek:

A Szolgáltató felé: postai úton: 1213 Budapest Festő utca 30.
e-mail-en: judit@bevachip.hu               

A Spiritual Response Association felé: postai úton: 2909 Pacific Avenue SE Olympia, WA 98501-2040, USA
e-mail-en: srtmail@spiritualresponse.com

______________________________________________________________________________

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Ezúton jelentkezem a(z) [________] képzésére. A jelentkezés megrendelésnek minősül. A kitöltött Jelentkezési Lap judit@bevachip.hu e-mail címre, illetve Lancz Judit Facebook Messenger oldalára történő elküldése a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek, valamint az Adatkezelési Tájékoztatójának az elfogadását jelenti. A Jelentkezési Lap elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.

 

2. számú melléklet

Adatlap

Az adatlap, amelyiken lejelented a tanfolyamon résztvevők listáját